[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายปฐมวัย

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 431 อัลบัมภาพ

No. 6748   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6747   แจกตารางการตรวจประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินสายชั้นละ 2 คน กิจกรรมประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6746   ภาพถ่ายกิจกรรม Smart classroom แจกตารางการตรวจประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินสายชั้นละ 2 คน กิจกรรมประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6746   ภาพถ่ายกิจกรรม Smart classroom แจกตารางการตรวจประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินสายชั้นละ 2 คน กิจกรรมประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6746   ภาพถ่ายกิจกรรม Smart classroom แจกตารางการตรวจประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินสายชั้นละ 2 คน กิจกรรมประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6741   ดำเนินตามแผนงานการจัดกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6729   จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6725   จัดตารางอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนหน้าแถวทุกวัน(เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดจึงปรับเปลี่ยนเป็นการให้ครูประจำชั้นอบรมในห้องเรียนหลังเคารพธงชาติ)ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6721   ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ just speak out ให้กับหัวหน้าสายรับทราบและดำเนินการแจ้งแก่ครูในสายชั้นในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ  
No. 6719   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6718   จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6716   ประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2564  
No. 6715   ดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอนในการประเมินนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6714   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6712   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6707   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6706   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6705   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6703   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6699   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย