[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ - งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 17 อัลบัมภาพ

No. 7064   คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 6909   ประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT) และประเด็นการจัดการศึกษาในอนาคต เพื่อจัดทำในแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2570 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 15.50 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 6870   การเตรียมงานพิธีวันไหว้ครู ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย วันที่ 23 มิถุนายน 2564  
No. 6866   คณะกรรมการตัดสินผลงานโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 22 มิ.ย. 64 เวลา 15.40 น. - 18.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 6824   ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Online) วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านทาง YouTube Live  
No. 6793   กิจกรรมโฮมรูมวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564  
No. 6779   ประชุมวางแผนกิจกรรมลูกเสือ ร่วมกับที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6778   ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับ อ.ชานน ดียืน ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และได้รับเกียรติจาก ภราดาพงษ์พัฒน์ หวานเส เพื่อรับทราบกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6777   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนประชุมร่วมกับที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6730   ประชุมกรรมการกิจกรรมบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6728   เริ่มดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมห้องเรียนดีเด่น  
No. 6701   ประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย วันที่่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6700   ประชุมคณะกรรมการงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6685   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6603   ประชุมหัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องกิจการนักเรียน เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลในคู่มือผู้ปกครองและนักเรียน  
No. 6546   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุม Thaibrothers Conference Room โดยผ่าน WebEx  
No. 6360   กิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  
Page: 1