[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายกิจการนักเรียน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 64 อัลบัมภาพ

No. 7064   คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 7063   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมงานอภิบาลโรงเรียน สำนักผู้อำนวยการร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
No. 7045   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นพคุณ สัตย์ธรรม นักเรียนชั้น ม.2/4 ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และได้รับรางวัลต่าง ๆ  
No. 7038   ค่ายนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564  
No. 7032   งานกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดเตรียมสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 20 -21กรกฎาคม 2564  
No. 7028   จัดเตรียมงานและสถานที่ ในพิธีเนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
No. 7021   การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) และการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), ชั้นปีที่ 2 และ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
No. 7020   การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) และการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2564  
No. 6987   งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมและวันสำคัญ ได้จัดประชุมและประสานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมและพิธีแต่ละฝ่าย ในการจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
No. 6986   ประชุมประสานงานคณะกรรมการดำเนิน แต่ละฝ่าย เนื่องในการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  
No. 6984   ประชุมเพื่อประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม แต่ละฝ่าย ในการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณ วันสถาปนาท่าน นักบญุหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต(เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิค 19 จึงใช้การประสานงานแต่ละฝ่ายเพื่อเตรียมงาน ต่อไป  
No. 6960   กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564  
No. 6950   กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
No. 6936   ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม นศท. วันที่ 29 มิถุนายน 2564  
No. 6935   การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 มิถุนายน 2564  
No. 6926   การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่ ) และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), ชั้นปีที่ 2 - 5 ประจำปีการศึกษา 2564  
No. 6915   กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม Homeroom ในหัวข้อ อัสสัมชัญลำปางโควิดเป็น 0 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00-08:15 น.  
No. 6909   ประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT) และประเด็นการจัดการศึกษาในอนาคต เพื่อจัดทำในแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2570 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 15.50 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 6908   การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา​ 2564​ ในวันที่​ 24-26​ มิ.ย.64​ ณ ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.๓๒  
No. 6886   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 "ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 มิถุนายน 2564