[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายวิชาการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 13 อัลบัมภาพ

No. 7002   การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาปรับแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียน วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  
No. 6949   การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564  
No. 6750   ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
No. 6439   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร จากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 6438   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน และได้เกียรติบัตร การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2563  
No. 6426   ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรโครงการประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2563  
No. 6423   พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 13 มีนาคม 2564  
No. 6403   การประเมินความพร้อม และสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 มีนาคม 2564  
No. 6397   กิจกรรมการประกวดวงดนตรี ACL MUSIC COMPETITION 2021 #5 ในงานกิจกรรมวันวิชาการ วันที่ 5 มีนาคม 2563  
No. 6396   กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 มีนาคม 2564  
No. 6373   กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  
No. 6367   การอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex นักเรียนห้องเรียนศิลป์ - ธุรกิจ (MTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  
No. 6331   การอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนศิลป์ - ธุรกิจ (MTE) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  
Page: 1