[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ - งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 68 อัลบัมภาพ

No. 6953   การฝึกปฏิบัติโยคะในห้องเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นทุกวันศุกร์เวลา 14.30น.-15.00น.  
No. 6952   จัดทำตารางการฝึกปฏิบัติโยคะรวมของแต่ละระดับชั้น เดือนละ 1 ครั้ง  
No. 6914   จัดทำตารางการฝึกปฏิบัติโยคะในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 ทุกวันศุกร์ เวลา 14.30น.ถึง 15.00 น.  
No. 6894   ภาพบรรยากาศการไหว้ครูของนักเรียนปฐมวัย ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 วันที่ 24 มิถุนายน 2564  
No. 6886   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 "ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 มิถุนายน 2564  
No. 6749   ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6748   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6729   จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6725   จัดตารางอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนหน้าแถวทุกวัน(เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดจึงปรับเปลี่ยนเป็นการให้ครูประจำชั้นอบรมในห้องเรียนหลังเคารพธงชาติ)ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6716   ประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2564  
No. 6710   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6707   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6706   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6705   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6699   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6695   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 2  
No. 6691   ประชุมคณะกรรมการดำเนินดำเนินกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ครั้งที่ 2 ณ อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6690   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6682   วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/5)  
No. 6679   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย