[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 78 อัลบัมภาพ

No. 6973   ภาพบรรยากาศ คุณครุปฐมวัยทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนช่วงการเรียนอนนไลน์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
No. 6921   นักเรียนแต่ละชั้นจับสลากสีจำนวน 6 สี พร้อมกับเลือกครูประธานสีและรองประธานสี ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6910   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสรุปข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563  
No. 6887   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6751   สำรวจความต้องการ/ แบบเรียน/ของเล่นห้องเรียน CEP แต่ละสายชั้นฝ่ายปฐมวัย  
No. 6741   ดำเนินตามแผนงานการจัดกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6735   เปิดเทอมวันแรก ลูก ๆ ระดับปฐมวัย สนุกกับการเรียนออนไลน์ วันที่ 1 มิถุนายน 2564   
No. 6716   ประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2564  
No. 6712   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6703   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6697   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 2  
No. 6696   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่2 ฝ่ายปฐมวัย  
No. 6694   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6693   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินงานกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลหรรษา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6651   ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1  
No. 6643   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  
No. 6642   จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  
No. 6641   ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  
No. 6637   รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผนและกำกับ ติดตาม ครั้งที่ 1  
No. 6630   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมและสื่อของเล่นระดับปฐมวัย