[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ - งานทรัพยากรมนุษย์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 60 อัลบัมภาพ

No. 6944   การสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาขับร้อง และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  
No. 6800   ประชุมวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2564  
No. 6734   เยี่ยมมิสสุธาทิพย์ สินเปียง ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ นางรัตน์ สอทอ พนักงานโภชนาการ วันที่ 1 มิถุนายน 2564  
No. 6670   การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานอนามัย พยาบาล และครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
No. 6605   มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ คุณเจริญ ท่นไชย คู่สมรสมิสวันเพ็ญ ท่นไชย เสียชีวิต วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ วัดบ้านหมอสม ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง  
No. 6461   การสอบคัดเลือกครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563  
No. 6452   งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู ACL 2021 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 มีนาคม 2564  
No. 6451   พิธีมอบรางวัลเกียรติยศครู ทำงานนานปี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม  2564  
No. 6362   บันทึกภาพครูที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องสมุดปัทมะเสวี อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6298   ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
No. 6271   ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
No. 6256   ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนมกราคม 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
No. 6254   ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง วันที่ 29 มกราคม 2564  
No. 6248   ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ กองพิสูจน์หลักฐานลำปาง  
No. 6247   ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณพ่อชัชวาลย์ ตันหราพันธ์ บิดานายนรากร ตันหราพันธ์ พนักงานประจำมินิมาร์ท วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.ลำปาง  
No. 6243   งานทรัพยากรมนุษย์ ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณแม่บัวผัด วรรณเลิศ มารดานายมิพล วรรณเลิศ พนักงานขับรถ วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  
No. 6239   ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนมกราคม 2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
No. 6237   ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนมกราคม 2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
No. 6236   ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
No. 6235   ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร(3%) ประจำเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง