[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ - กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 20 อัลบัมภาพ

No. 6492   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา 2 พ.ค. 2563 ณ ห้องบริหารคุณภาพการศึกษา  
No. 6415   กลุ่มงานธุรการ แก้ไขปรับปรุงแผนงานในระบบSWIS  
No. 6412   กลุ่มงานการเงิน แก้ไขปรับปรุงแผนงานในระบบSWIS  
No. 6411   กลุุ่มงานการเงินแก้ไขปรับปรุงแผนงานในระบบSWIS  
No. 6327   ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพการศึกษา  
No. 6089   ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564  
No. 6078   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักผู้อำนวยการ  
No. 6019   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศ  
No. 5801   รับการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนโดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  
No. 5745   การวิจัยเพื่อการเรียนรู้  
No. 5736   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ SWOT  
No. 5735   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ(วิชาการ) และ 4 กลุ่ม ปฐมวัย สถานที่ ห้องศูนย์ภาษา  
No. 5721   คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ SWOT จากการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
No. 5715   ประชุมกับที่ปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์  
No. 5714   ประชุมกับที่ปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์  
No. 5707   ประชุมคณะกรรมการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาฯ  
No. 5637   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารการศึกษา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์เฉลิมชัย สุขจิตต์ ในการแก้ไขรายงานประเมินตนเอง SAR  
No. 5636   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์  
No. 5617   การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก( สมศ.) รอบ 4 ครั้งที่ 2  
No. 5612   การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก (สมศ.) รอบ 4  
Page: 1