[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ นักศึกษาวิชาทหาร และบำเพ็ญประโยชน์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 17 อัลบัมภาพ

No. 7020   การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) และการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2564  
No. 6936   ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม นศท. วันที่ 29 มิถุนายน 2564  
No. 6935   การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 มิถุนายน 2564  
No. 6926   การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่ ) และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), ชั้นปีที่ 2 - 5 ประจำปีการศึกษา 2564  
No. 6908   การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา​ 2564​ ในวันที่​ 24-26​ มิ.ย.64​ ณ ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.๓๒  
No. 6759   ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
No. 6314   กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
No. 6099   งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกิจกรรม นศท.จิตอาสาพระราชทาน ณ ศฝ.นศท.มทบ.32 วันที่ 8-12 ธันวาคม 2563  
No. 5965   กิจกรรม นศท.จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2563  
No. 5923   การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศฝ.นศท.มทบ.32  
No. 5796   การตรวจวินัยนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  
No. 5595   กิจกรรมฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึก มทบ.32 จังหวัดลำปาง วันที่ 21 มกราคม 2563  
No. 5261   พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศฝ.นศท.มทบ.32 วันที่ 6 ธันวาคม 2562  
No. 4981   พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 สิงหาคม 2562  
No. 4945   การฝึกหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเรียน 3 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 จ.ลำปาง วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562  
No. 4927   พิธีเปิดการฝึกการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และ พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 32 จ.ลำปาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
No. 4926   นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง แสดงพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บริจาคโลหิต วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  
Page: 1