[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ อบรม/สัมมนา/ดูงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 43 อัลบัมภาพ

No. 7019   เรียนออนไลน์ ม4/1  
No. 6891   เรียนออนไลน์ Live สดจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ม.4/1  
No. 6754   กิจกรรมการอบรมเรื่อง Questioning Techniques for teaching and Learning Activities  
No. 6538   การประชุมสัมมนา รับฟังนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในสภาวการณ์ปัจจุบัน โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่  
No. 6482   อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการการใช้กล้อง Action Camera (EKEN H6S 4K) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  
No. 6413   อบรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคอาหารเป็นพิษและโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่พบบ่อภายในโรงเรียน  
No. 6335   งานอนามัยและพยาบาล อบรมโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อในพื้นที่ ณ เทศบาลนครลำปาง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  
No. 6115   การสัมมนาเชิงนวัตกรรมเรื่อง “แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้”  
No. 5899   การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ Theme-Based Learning วันที่ 23-26 มิถุนายน 2563  
No. 5840   อบรมโครงการสู่มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต  
No. 5596   การอบรมระบบ SWIS ให้กับคุณครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-ป.2 อาคารเซนต์หลุยส์ วันที่ 11 มีนาคม 2563  
No. 5138   การอบรมวิทยาการคำณวน  
No. 5129   การสัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 20 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562  
No. 4925   การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  
No. 4918   การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายธุรการ-การเงิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
No. 4905   การประชุมตัวแทนฝ่าย ทีมงานระบบ swis เพื่อกำกับติดตามการบันทึกแผนงาน/โครงการ และเริ่มใช้เมนูต่อไป วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  
No. 4898   การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายปฐมวัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
No. 4894   การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  
No. 4885   ประชุมกำกับติดตามการบันทึกแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis วันที่ 15 กรกฎาคม 2562