[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ - งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามนักเรียน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 10 อัลบัมภาพ

No. 6916   กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 "การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด" วันที่ 25 มิถุนายน 2564  
No. 6915   กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม Homeroom ในหัวข้อ อัสสัมชัญลำปางโควิดเป็น 0 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00-08:15 น.  
No. 6882   กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม Homeroom ในหัวข้อวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 - 08:15 น.  
No. 6866   คณะกรรมการตัดสินผลงานโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 22 มิ.ย. 64 เวลา 15.40 น. - 18.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 6753   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน  
No. 6701   ประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย วันที่่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6700   ประชุมคณะกรรมการงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช  
No. 6401   โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง  
No. 6379   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกซ้อมดับเพลิง การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 1 มีนาคม 2564  
No. 6360   กิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  
Page: 1