[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
แยกประเภทอัลบัมภาพ

    ชื่อประเภทอัลบัมภาพ จำนวนอัลบัมภาพ
    - - - - - กลุ่มอัลบั้มภาพ 2562 - - - - - 0
    กิจกรรมสำคัญทางโรงเรียน 43
    อบรม/สัมมนา/ดูงาน 30
    ผลงานนักเรียน 86
    ผลงานครู 7
    นัดหมายผู้อำนวยการ 43
    กิจกรรมปฐมวัย 89
    กิจกรรมกีฬา 29
    ลูกเสือ เนตรนารี 22
    นักศึกษาวิชาทหาร และบำเพ็ญประโยชน์ 6
    วงโยธวาทิต และนักร้องประสานเสียง 6
    ดนตรี และการแสดง 3
    ส่งเสริมด้านอนามัย และสุขภาพ 3
    งานอภิบาล 12
    โครงการ CEP และ SMART TECH 10
    กิจกรรมของหน่วยงาน 199