ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน ( ครู ผู้ปกครอง นักเรียน )

หน่วยงาน จำนวนปฏิทิน
งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน 6
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2
งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 13
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) 10
งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ 11
งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 1
งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 10
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 13
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย 43
งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย 8
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย 9
งานธุรการ 8
งานการเงิน 10
งานอนามัยและพยาบาล 4
งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) 22