รับเกียรติยศ/รางวัลของนักเรียน

หน่วยงาน จำนวนปฏิทิน
งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 9
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย 6
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย 3