การแข่งขันด้านกิจกรรม

หน่วยงาน จำนวนปฏิทิน
งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน 1
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) 2
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 1
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย 4
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย 2