วันสิ้นสุดกิจกรรม

หน่วยงาน จำนวนปฏิทิน
งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน 2
งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 3
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) 7
งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ 3
งานธุรการ 1
งานยานพาหนะ 3
งานเทคโนโลยี 1
งานอนามัยและพยาบาล 4
งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 10