วันเริ่มต้นกิจกรรม

หน้าที่หลัก แผนงาน จำนวนปฏิทิน
บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน งานธุรการ 2
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ด้านวิชาการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ 1
บริหารจัดการและบริการด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน (งานเทคโนโลยี) งานเทคโนโลยี 1
จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน เห็นความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย และวันสำคัญสากล กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวันสำคัญสากล 5
บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 1
จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย 5
ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 34
จัดทำเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน (งานทะเบียนนักเรียน) งานทะเบียนนักเรียน 4
จัดระบบงานยานพาหนะให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ งานของโรงเรียน งานยานพาหนะ 3
ป้องกันภาวะสุขภาพ บริการและรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร งานอนามัยและพยาบาล 3
บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH และ MTE ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE 1
บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) (กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 2
รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1
รวม 72