วันสอบวัดและประเมินผล

หน่วยงาน จำนวนปฏิทิน
งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 9
งานธุรการ 1
งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 1
งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) 32