วันหยุด

หน้าที่หลัก แผนงาน จำนวนปฏิทิน
ให้บริการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง ให้บริการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง 6
บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน งานธุรการ 15
จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย 2
รวม 23