รับเชิญเป็นวิทยากร

หน้าที่หลัก แผนงาน จำนวนปฏิทิน
บริหารจัดการและบริการด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน (งานเทคโนโลยี) งานเทคโนโลยี 3
รวม 3