ปฏิทินนัดหมายผู้อำนวยการ

หน้าที่หลัก แผนงาน จำนวนปฏิทิน
จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย 1
วัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย วัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 1
บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ 135
รวม 137