ปฏิทินผลงานของโรงเรียน

หน้าที่หลัก แผนงาน จำนวนปฏิทิน
บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ 2
บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) (กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 1
รวม 3