ปฏิทินผลงานครู

หน้าที่หลัก แผนงาน จำนวนปฏิทิน
บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน งานธุรการ 2
จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1
บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) (กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 5
รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2
บริหารจัดการและบริการ งานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย แผนงานห้องสมุด 1
รวม 11