ปฏิทินผลงานของนักเรียน

หน่วยงาน จำนวนปฏิทิน
งานบริหารฝ่ายวิชาการ 3
งานหลักสูตรและการสอน 1
งานโครงการพิเศษ CEP 1
งานห้องสมุด 2
งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE 2
งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 8
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) 1
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 1
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย 29
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย 3
งานธุรการ 21
งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 18