ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน

หน้าที่หลัก แผนงาน จำนวนปฏิทิน
บริหารจัดการและบริการด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน งานเทคโนโลยี 1
บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน งานธุรการ 289
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ด้านวิชาการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ 164
จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 273
บริหารจัดการและบริการด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน (งานเทคโนโลยี) งานเทคโนโลยี 46
ประสานการจัดทำนโยบาย การจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน งานนโยบายและแผนฯ 33
จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 219
บริหารจัดการและจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย 214
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน เห็นความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย และวันสำคัญสากล กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวันสำคัญสากล 55
จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย 339
นิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย นิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย 22
จัดระบบการบริหารและบริการด้าน สื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย 30
บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 36
จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย 58
จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ให้มีมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน 33
จัดกระบวนการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสิทธิหน้าที่และวิถีประชาธิปไตย งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 33
จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานทรัพยากรมนุษย์ 87
ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 112
บริหารจัดการด้านงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์) งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 36
บริหารจัดการด้านบัญชีและงบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชี งานบัญชีและงบประมาณ 22
บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน งานจัดซื้อ 15
วัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย วัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 36
เพื่อให้ครูได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย 7
ส่งเสริมให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย 21
รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ 44
จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน งานหลักสูตรและการสอน 38
จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการศึกษาของ โรงเรียนตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและ แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน 19
จัดทำเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน (งานทะเบียนนักเรียน) งานทะเบียนนักเรียน 31
จัดระบบงานยานพาหนะให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ งานของโรงเรียน งานยานพาหนะ 7
บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ งานโครงการพิเศษ CEP 18
ป้องกันภาวะสุขภาพ บริการและรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร งานอนามัยและพยาบาล 31
บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH และ MTE ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE 43
รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73
รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญญลำปางให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 48
บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ 14
สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาล 18
บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) (กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 71
รับผิดชอบงานการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 11
งานโภชนาการเป็นการบริหารและการบริการด้านงานโภชนาการ ด้านการผลิตและการจำหน่ายให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนและกระทรวงสาธารณสุข งานโภชนาการ 66
จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน งานศูนย์ผลิตเอกสาร 5
บริหารจัดการโดยกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อย่างมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 10
รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 56
รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 42
รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 67
บริหารจัดการด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชี งานการเงิน 20
จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน งานสวัสดิภาพและการจราจร 3
บริหารจัดการและบริการ งานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย แผนงานห้องสมุด 58
พัฒนางานขับร้องประสานเสียงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน งานประสานเสียง 1
พัฒนา ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ นำไปสู่การประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ได้ประกาศไว้ การประกันคุณภาพ 6
บริหารจัดการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชีให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ บริหารจัดการ กลุ่มงานการเงิน-บัญชีให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 5
รวม 2986