ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน

หน่วยงาน จำนวนปฏิทิน
งานเทคโนโลยี 1
งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ 39
งานบริหารฝ่ายวิชาการ 167
งานหลักสูตรและการสอน 38
งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน 19
งานโครงการพิเศษ CEP 18
งานห้องสมุด 66
งานโครงการพิเศษ Smart Tech และงานโครงการพิเศษ MTE 43
งานศูนย์ผลิตเอกสาร 6
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ 14
งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน 33
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 33
งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 58
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) 219
งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ 55
งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 36
งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 36
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 291
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย 339
งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย 7
งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย 22
งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย 30
งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย 21
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย 214
งานทรัพยากรมนุษย์ 87
งานอภิบาล 18
งานธุรการ 289
งานโภชนาการ 66
งานการเงิน 20
งานบัญชีและงบประมาณ 22
งานจัดซื้อ 15
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 36
งานบริหารกลุ่มงานการเงิน-บัญชี 5
งานยานพาหนะ 7
งานเทคโนโลยี 46
งานอนามัยและพยาบาล 31
งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 112
งานสวัสดิภาพและการจราจร 3
งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) 44
งานทะเบียนและวัดผล (ทะเบียน) 31
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 42
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 56
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 67
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 71
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 48
งานประสานเสียง 1