ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ

หน่วยงาน จำนวนปฏิทิน
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ 3
งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน 9
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2
งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 16
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี) 26
งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ 12
งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 1
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 6
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย 4
งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย 7
งานทรัพยากรมนุษย์ 3
งานอภิบาล 4
งานธุรการ 3
งานเทคโนโลยี 1