ถาม-ตอบ ปัญหาการทำงานโรงเรียน (ถาม 2118 หัวข้อ / ตอบแล้ว 2118 หัวข้อ )

"FAQ ตอบปัญหาที่ถามกันบ่อย ๆ"


ค้นคำถาม ค้นคำตอบ + เพิ่มคำถาม

Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2563 ??


Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2562 ??


Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2558 ??


Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2557 ??


Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2556 ??


Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2555 ??


Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2554 ??


Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2553 ??


Q: อยากทราบนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2552 ??


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมจิตอาสาของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ศูนย์สมรรถภาพคนตาบอด จ.ลำปางปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมจิตอาสาของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ บ้านพิพัฒน์กนกพร และศูนย์นักบุญยอแซฟ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้ครูและบุคลากร ตามสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมค่ายRobot ป.1-3ปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข้าร่วกิจกรรม "ท่องโลกธรณีวิทยา คืนชีวิตซากดึกดำบรรพ์"ปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมเปิดห้องเรียนตหลักสตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) และ พิธีมอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW พร้อมส่งมอบสื่อการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  แผนการดำเนินกิจกรรม ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R วางทุกงานอ่านทุกคน อ่านพร้อมกันก่อนเคารพธงชาติ (ตลอดปีการศึกษา ของทุกๆเช้าวันจันทร์)ปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กำหนดการพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเรียนดี กิจกรรมเด่นปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-Rปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมแต้มรักการอ่านภาคเรียนที่ 2/2562ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมติว TruePlookpanya School Tour Upskill O-Net ม.3 และ ม.6ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  ดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายในกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมบูรณาการเทศกาลวันลอยกระทงปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมรักการอ่านสัปดาห์นักบุญหลุยส์ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล   กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัยปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล   กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล   กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล   กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล   กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรม Building global friendship through video conferencing for Junior High school students 2019 ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรม Explorer kids ทัศนศึกษา ณ.พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปางปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ CEFRปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 2 ห้อง 6 ฝ่ายปฐมวัยปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Testปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่นปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  จัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  จัดกิจกรรมแข่งขันท่องบทอาขยานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  จัดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอน 8 หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่นปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  จัดกิจกรรมรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยจัดกิจกรรมมุมรักการอ่าน การแข่งขันตอบปัญหา การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี ปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมคำสอนปีการศึกษา 2562   ติดต่อที่ใคร ? ?


Page     1 2 3 4  >   >|

< กลับไปที่หมวด