Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤศจิกายน 2562  ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 2) Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก  
1 พฤศจิกายน 2562  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นม.4 Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
2 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกอล์ฟ U.S. Kids World Championship Qualify 2019 Math4 ณ สนามกอล์ฟนอร์ทฮิลล์ จ.เชียงใหม่  
2 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก  
2 พฤศจิกายน 2562  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้น ม.4 Assumption College Lampang  
3 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก  
3 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร รายการ Bangkok Airways Boutiques Series 2019 (Lanna Marathon) ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่  
3 พฤศจิกายน 2562  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้น ม.4 Assumption College Lampang  
4 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก  
4 พฤศจิกายน 2562  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการแข่งขันเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพัฒนาศักยภาพการสอน)  
4 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
5 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก  
5 พฤศจิกายน 2562  ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯและกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี Assumption College Lampang  
5 พฤศจิกายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang  
5 พฤศจิกายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) อาคารสุวรรณสมโภช(Auditorium Room)  
5 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
6 พฤศจิกายน 2562  6.8 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Assumption College Lampang  
6 พฤศจิกายน 2562  6.9 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Assumption College Lampang  
6 พฤศจิกายน 2562  6.10 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Assumption College Lampang  
6 พฤศจิกายน 2562  6.9 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang  
6 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก  
6 พฤศจิกายน 2562  ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีฯ อาคารปฏิบัติการทางอาหาร  
6 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
7 พฤศจิกายน 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang  
7 พฤศจิกายน 2562  ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงหน้าแถว Assumption College Lampang  
7 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก  
7 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
8 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก  
8 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
9 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่  
9 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จ.เชียงราย  
9 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก  
10 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่  
10 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 จ.ตาก  
10 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จ.เชียงราย  
11 พฤศจิกายน 2562  ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
12 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
13 พฤศจิกายน 2562  ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
13 พฤศจิกายน 2562  พิธีจุดไฟปฐมฤกษ์ และการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทลาน สนามกีฬา 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
14 พฤศจิกายน 2562  จัดทำสนามการแข่งขัน Assumption College Lampang  
15 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 สนามกอล์ฟกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ(KBSC) จ.ปราจีนบุรี  
19 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันวงดนตรี ลำปางมอเตอร์โชว์ Big Band Assumption College Lampang  
19 พฤศจิกายน 2562  สรุปผลการดำเนินงานทุกฝ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
20 พฤศจิกายน 2562  กำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang  
20 พฤศจิกายน 2562  Day camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรองป.3 Assumption College Lampang  
20 พฤศจิกายน 2562  Day camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ป.1 Assumption College Lampang  
20 พฤศจิกายน 2562  Day camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรองป.2 Assumption College Lampang  
22 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยกีฬาวิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
22 พฤศจิกายน 2562  6.11 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang  
22 พฤศจิกายน 2562  6.12 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang  
22 พฤศจิกายน 2562  ตัวแทนประเทศไทยร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Asian kids fashion week 2020 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม  
22 พฤศจิกายน 2562  การแสดงพิธีเปิด 200 Years of U.S. – Thai Friendship (มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี) ณ อาคารฟองหลี หอศิลป์  
23 พฤศจิกายน 2562  การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง กฟผ. แม่เมาะ กฟผ. แม่เมาะ  
23 พฤศจิกายน 2562  ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
25 พฤศจิกายน 2562  วันวชิราวุธ Assumption College Lampang  
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
26 พฤศจิกายน 2562  กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang  
26 พฤศจิกายน 2562  7.3 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
26 พฤศจิกายน 2562  กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang  
27 พฤศจิกายน 2562  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ Assumption College Lampang  
28 พฤศจิกายน 2562  ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเร ื่องการจัดงานคริสต์มาสแฟร์ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)  
28 พฤศจิกายน 2562  Day camp ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 Assumption College Lampang  
29 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
29 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
29 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันกีฬา stack ภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang  
29 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 7.3 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
30 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 สนามเทนนิสองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย  
1 ธันวาคม 2562  6.11ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร Assumption College Lampang  
1 ธันวาคม 2562  ทดสอบทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (กรณีไม่ได้เข้าสอบตามวันที่กำหนดให้ไปสอบวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
2 ธันวาคม 2562  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Assumption College Lampang  
2 ธันวาคม 2562  รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู)  
3 ธันวาคม 2562  6.2กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง  
3 ธันวาคม 2562  ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง  
3 ธันวาคม 2562  รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู)  
4 ธันวาคม 2562  Big Cleaning Day Assumption College Lampang  
4 ธันวาคม 2562  จัดพิธีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ Assumption College Lampang  
4 ธันวาคม 2562  ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง  
4 ธันวาคม 2562  รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู)  
6 ธันวาคม 2562  6.2กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง  
6 ธันวาคม 2562  6.11 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang  
6 ธันวาคม 2562  ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 2 (D) Assumption College Lampang  
6 ธันวาคม 2562  ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง  
6 ธันวาคม 2562  รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู)  
6 ธันวาคม 2562  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 Assumption College Lampang  
7 ธันวาคม 2562  6.11 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang  
7 ธันวาคม 2562  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 Assumption College Lampang  
8 ธันวาคม 2562  การแข่งขันเทควันโด PRE NORTHERN CHAMPION LEAGUE 2019/2020 อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่  
12 ธันวาคม 2562  การประกวดหนูน้อยคาวบอยคาวเกิร์ลในงานคาวบอยแลนด์แดนรถม้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ลำปาง บ้านคาวบอย วิลเลจ จ.ลำปาง  
13 ธันวาคม 2562  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3 Assumption College Lampang  
14 ธันวาคม 2562  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 Assumption College Lampang  
14 ธันวาคม 2562  การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 รอบภาคเหนือ (วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562) ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่  
16 ธันวาคม 2562  ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)  
17 ธันวาคม 2562  กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15