Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
12 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
12 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
12 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
15 กรกฎาคม 2562  เรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดดอกไม้รูปปั้นท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต Assumption College Lampang  
15 กรกฎาคม 2562  1.... Assumption College Lampang  
17 กรกฎาคม 2562  กำกับติดตามงานวันนักบุญหลุยส์มารีกรีญองเดอมงฟอร์ตครั้งที่ 1 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
19 กรกฎาคม 2562   พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต Assumption College Lampang  
19 กรกฎาคม 2562  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา Assumption College Lampang  
19 กรกฎาคม 2562  กำกับติดตามงานวันนักบุญหลุยส์มารีกรีญองเดอมงฟอร์ตครั้งที่ 2 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
22 กรกฎาคม 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang  
22 กรกฎาคม 2562  ประชาสัมพันธ์การออกแบบเสื้อกีฬาสี 2019 Assumption College Lampang  
22 กรกฎาคม 2562  ฝึกซ้อมกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)  
22 กรกฎาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
23 กรกฎาคม 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang  
24 กรกฎาคม 2562  ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชั้นเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P) Assumption College Lampang  
25 กรกฎาคม 2562  ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง  
26 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 Assumption College Lampang  
26 กรกฎาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P) Assumption College Lampang  
26 กรกฎาคม 2562  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างศิษย์เก่ากับนายกสมาคมศิษย์เก่า อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)  
28 กรกฎาคม 2562  โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เน่องในวันเแลิมพระชนมพรรษา Assumption College Lampang  
29 กรกฎาคม 2562  การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ OBEC-MONO Champion Cup 2019 ระดับภาคเหนือ Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  4.จัดทำแผนงานกำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 กรกฎาคม 2562  6.1กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพลอำมาตย์เอกฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี Assumption College Lampang  
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด กิจกรรมอบรมหน้าแถว Assumption College Lampang  
31 กรกฎาคม 2562  6.6 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ (31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562) Assumption College Lampang  
31 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  6.5กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ.32  
1 สิงหาคม 2562  6.6กิจกรรม รด.จิตอาสา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ.32  
1 สิงหาคม 2562  6.5 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  6.1 การประกวดการแต่งกายชุดลูกเสือ - เนตรนารี Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  การแสดงของวงสตริง งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
2 สิงหาคม 2562  กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ Assumption College Lampang  
2 สิงหาคม 2562  6.6 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ (31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562) Assumption College Lampang  
2 สิงหาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับสายชั้น ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
5 สิงหาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
5 สิงหาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
5 สิงหาคม 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang  
5 สิงหาคม 2562  งานลูกเสิอนำลูกเสือร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 Assumption College Lampang  
6 สิงหาคม 2562  งานลูกเสิอนำลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 Assumption College Lampang  
7 สิงหาคม 2562  กิจกรรมวันรพี ศาลแขวงจังหวัดลำปาง  
7 สิงหาคม 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)  
8 สิงหาคม 2562  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ Assumption College Lampang  
8 สิงหาคม 2562  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)  
8 สิงหาคม 2562  เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ Assumption College Lampang  
9 สิงหาคม 2562  กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว Assumption College Lampang  
9 สิงหาคม 2562  Big Cleaning Day Assumption College Lampang  
9 สิงหาคม 2562  จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Assumption College Lampang  
9 สิงหาคม 2562  ประชุมวางแผนมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละสายชั้นพร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (P) Assumption College Lampang  
13 สิงหาคม 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติด (D) Assumption College Lampang  
14 สิงหาคม 2562  การประชุมเพื่อเตรียมจัดค่ายผู้นำ ลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนสภานักเรียน Assumption College Lampang  
15 สิงหาคม 2562  กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ Assumption College Lampang  
15 สิงหาคม 2562  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี วันอัสสัมชัญ สนามกีฬา( สนามฟุตบอล 1 รัชตสมโภช)  
15 สิงหาคม 2562  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสแม่พระรับเกียรติ ยกขั้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ Assumption College Lampang  
17 สิงหาคม 2562  ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน) Assumption College Lampang  
17 สิงหาคม 2562  การประกวด Doraemon Singing & Dancing Contest 2019 Assumption College Lampang  
18 สิงหาคม 2562  ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน) Assumption College Lampang  
20 สิงหาคม 2562  รายงานผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
20 สิงหาคม 2562  มีการประชุมพ่อสีแม่สีเพื่อจัดเตรียมงานกัฬาเข็มแดงเกมส์ Assumption College Lampang  
20 สิงหาคม 2562  พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 Assumption College Lampang  
20 สิงหาคม 2562  นัดพบผู้อำนวยการ เพื่อรายงานความคืบหน้า และคัดเลือกรูปถ่ายท่านผู้อำนวยการ เพื่อลงหนังสือรุ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
22 สิงหาคม 2562  กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน Assumption College Lampang  
23 สิงหาคม 2562  กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน Assumption College Lampang  
23 สิงหาคม 2562  ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(P) Assumption College Lampang  
23 สิงหาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
24 สิงหาคม 2562   Assumption College Lampang  
24 สิงหาคม 2562   Assumption College Lampang  
24 สิงหาคม 2562  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี Assumption College Lampang  
24 สิงหาคม 2562  การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง โรงเรียนมัธยมวิทยา  
25 สิงหาคม 2562  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี Assumption College Lampang  
26 สิงหาคม 2562  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ Assumption College Lampang  
26 สิงหาคม 2562  เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)  
26 สิงหาคม 2562  กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้กับนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
26 สิงหาคม 2562  เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ Assumption College Lampang  
29 สิงหาคม 2562  เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการและผุ้ร่วมบริหาร อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)  
29 สิงหาคม 2562  เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการและคณะผุ้ร่วมบริหารรับทราบและพิจารณา อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)  
29 สิงหาคม 2562  ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 1 (D) Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  6.5 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  ร่วมประชุมสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
31 สิงหาคม 2562  6.5กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ.32  
31 สิงหาคม 2562  6.7 กิจกรรมทะเบียนลูกเสือ Assumption College Lampang  
31 สิงหาคม 2562  กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชุมชน มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง  
1 กันยายน 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang  
1 กันยายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
2 กันยายน 2562   Assumption College Lampang  
2 กันยายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต Assumption College Lampang  
3 กันยายน 2562  กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15