Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
31 พฤษภาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.4)  
31 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสารเสพติด Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  6.4 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  6.4 กิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  ดำเนินการพัฒนาบุคลากร Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  ดำเนินการตามรายการการแข่งขัน Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนแผนกมัธยม)  
3 มิถุนายน 2562  ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 1) Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562   Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562   Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
3 มิถุนายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
4 มิถุนายน 2562  ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 1) Assumption College Lampang  
6 มิถุนายน 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนแผนกมัธยม)  
6 มิถุนายน 2562  พิธีเปิดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี(การเปิดกองลูกเสือ) Assumption College Lampang  
6 มิถุนายน 2562  6.2 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือ Assumption College Lampang  
6 มิถุนายน 2562  พิธิเปิดการเรียนการสอน Assumption College Lampang  
7 มิถุนายน 2562   Assumption College Lampang  
7 มิถุนายน 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
10 มิถุนายน 2562  การฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมนักกีฬา อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ)  
10 มิถุนายน 2562   Assumption College Lampang  
11 มิถุนายน 2562   Assumption College Lampang  
13 มิถุนายน 2562  ดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครูทุกระดับชั้น อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
14 มิถุนายน 2562   Assumption College Lampang  
17 มิถุนายน 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง (P) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)  
17 มิถุนายน 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง (P) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)  
18 มิถุนายน 2562   Assumption College Lampang  
18 มิถุนายน 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติด (P) Assumption College Lampang  
18 มิถุนายน 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสารเสพติด (P) Assumption College Lampang  
21 มิถุนายน 2562  กิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) Assumption College Lampang  
21 มิถุนายน 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนแผนกมัธยม)  
21 มิถุนายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) Assumption College Lampang  
24 มิถุนายน 2562  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารีอาร์(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)  
24 มิถุนายน 2562   Assumption College Lampang  
24 มิถุนายน 2562  จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)  
24 มิถุนายน 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมร้องประสานเสียง (D) Assumption College Lampang  
25 มิถุนายน 2562  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด Assumption College Lampang  
25 มิถุนายน 2562  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ Assumption College Lampang  
25 มิถุนายน 2562  จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)  
27 มิถุนายน 2562  ดำเนินกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ อาคารยิมเนเชียม(สนามกีฬา)  
28 มิถุนายน 2562  6.4 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด Assumption College Lampang  
28 มิถุนายน 2562  6.4 กิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) Assumption College Lampang  
28 มิถุนายน 2562  ดำเนินการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละชั้น Assumption College Lampang  
28 มิถุนายน 2562  ดำเนินการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละชั้น Assumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  6.1กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพลอำมาตย์เอกฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี Assumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  6.7กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหารสื่อการสอนและชุดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ.32  
1 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมอบรมหน้าแถว Assumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภท กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาแชร์บอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาวอลเลย์บอล สนามกีฬา( สนามฟุตบอล 1 รัชตสมโภช)  
1 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมวางพวงมาลัย Assumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ Assumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง (D) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1)  
2 กรกฎาคม 2562  2. Assumption College Lampang  
4 กรกฎาคม 2562  1. Assumption College Lampang  
4 กรกฎาคม 2562   Assumption College Lampang  
5 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
5 กรกฎาคม 2562  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ Assumption College Lampang  
8 กรกฎาคม 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม Assumption College Lampang  
8 กรกฎาคม 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนแผนกมัธยม)  
8 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา Assumption College Lampang  
9 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
9 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
9 กรกฎาคม 2562  7.1 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
11 กรกฎาคม 2562  จัดกิจกรรมรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยจัดกิจกรรมมุมรักการอ่าน การแข่งขันตอบปัญหา การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15