Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
15 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  8.1.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  8.1.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ธนาคารความดี ภายในและภายนอกโรงเรียน  
16 พฤษภาคม 2562  1.1. แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนงานลูกเสือ–เนตรนารี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  กิจกรรม Big Cleaning Day Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.7 กิจกรรมทะเบียนลูกเสือ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการออกแบบบันทึก กิจกรรม HOME ROOM Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางและมอบหมายงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  6.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานแนะแนวดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.2ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  6.3 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  6.4 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  6.5 ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เรียนทั้งชีวิตและการเรียนด้วยความเสมอภาค อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  6.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคมของผู้เรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  6.7 สรุปผลการดำเนินงานแนะแนวตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
16 พฤษภาคม 2562  6.8 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
17 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
17 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
17 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding Class (P) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
20 พฤษภาคม 2562  6.2 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือ Assumption College Lampang  
20 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
20 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1)  
20 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมร้องประสานเสียง ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1)  
21 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ Assumption College Lampang  
21 พฤษภาคม 2562  รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี Assumption College Lampang  
21 พฤษภาคม 2562  ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (เช้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3, บ่าย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
21 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
21 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
21 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
22 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
24 พฤษภาคม 2562  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารีอาร์(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)  
24 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
24 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
24 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
24 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Outstanding Class (P) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
25 พฤษภาคม 2562  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ Assumption College Lampang  
25 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
27 พฤษภาคม 2562  การฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมนักกีฬา Assumption College Lampang  
28 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
30 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ ครูและนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4. เพื่อกิจกรรมหรือวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยปฏิบัติตามนโยบายของทางโรงเรียน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1. เพื่อรับผิดชอบงานด้านปกครองนักเรียน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  แจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม Outstanding class (P) Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด กำหนดคุณภาพท่ีคาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  จัดทำแผนงาน กำหนดตาราง แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานครุ้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานครุ้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานของกิจกรรมธนาคารความดี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำภาคเรียน ที่ 1 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำภาคเรียน ที่ 2 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15