Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2562  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม .... อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  . จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)  
1 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
1 พฤษภาคม 2562  6.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
9 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
13 พฤษภาคม 2562  ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนแผนกมัธยม)  
14 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (8 - 12 ก.ค. 62) Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.3 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 (26 ก.ค.62) Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.4 กิจกรรมวันรพี Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  รับนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้ที่ 1 Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.5 กิจกรรมวันสันติภาพสากล (16 ก.ย.62) Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.7 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (10 - 11 ม.ค.62) Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.8 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย.62) Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  3. Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  4. Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  5. Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6. Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.1 Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ) Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถวายเทียนพรรษา อาคารสุวรรณสมโภช  
15 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  6.3 กิจกรรมร้องประสานเสียง Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  6.4 กิจกรรม ACL Music Festival 2019 Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  6.5 กิจกรรมการแข่งขันดนตรีและการแสดงภายนอก Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  6.6 กิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  6.7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีในงานแสดง Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามหลัก PDCA เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15