Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
30 เมษายน 2563  6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.8 กิจกรรมวันลอยกระทง Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.10 กิจกรรมวันเด็ก Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.11 กิจกรรม Charity Night 2019 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.12 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.15 โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (งดจัดกิจกรรม) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารแผนกกิจกรรม Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานระเบียบวินัย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.6 โครการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญคัพ มีการแข่งขัน 3 กีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอลและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.7 โครงการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ครเบรียลฯ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.8 โครงการกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.9 โครงการเสริมกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณนักกีฬา Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด ุ6.10 โครงการจัดทำเสื้อนักกีฬา ตัวแทนโรงเรียน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมงานบริหารฝ่ายปกครอง Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (8 - 12 ก.ค. 62) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.3 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 (26 ก.ค.62) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (27 - 31 พ.ค. 2562) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  รับนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้ที่ 1 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.4 กิจกรรมวันรพี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.5 กิจกรรมวันสันติภาพสากล (16 ก.ย.62) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.7 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (10 - 11 ม.ค.62) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.8 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย.62) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู* Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ธนาคารความดี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สรุปประเมินผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะไปพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามหลัก PDCA เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Outstanding Class และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องพักครุ ม.3)  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 3.กำหนดคณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 2563  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 2563  4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 2563  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางและมอบหมายงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 2563  6.3 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 2563  6.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคมของผู้เรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.7 สรุปผลการดำเนินงานแนะแนวตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.8 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
31 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.4 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
31 พฤษภาคม 2563  6.5 ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เรียนทั้งชีวิตและการเรียนด้วยความเสมอภาค อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
1 สิงหาคม 2563  6.3กิจกรรมพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ.32  
13 กันยายน 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานแนะแนวดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.2ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15