Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
12 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Assumption College Lampang  
13 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
13 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
13 กุมภาพันธ์ 2563   Assumption College Lampang  
13 กุมภาพันธ์ 2563   Assumption College Lampang  
13 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2(ชาย)ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 63 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32  
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.4 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  6.15 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.6 Assumption College Lampang  
15 กุมภาพันธ์ 2563  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.6 Assumption College Lampang  
15 กุมภาพันธ์ 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
15 กุมภาพันธ์ 2563  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง  
17 กุมภาพันธ์ 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  นัดหมายผู้อำนวยการ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
18 กุมภาพันธ์ 2563  ดำเนินกิจกรรม พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม.6 Assumption College Lampang  
20 กุมภาพันธ์ 2563  ฝึกซ้อม Stack ต่อเนื่องจนถึงภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang  
20 กุมภาพันธ์ 2563  6.12 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang  
20 กุมภาพันธ์ 2563  6.13 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
20 กุมภาพันธ์ 2563   Assumption College Lampang  
20 กุมภาพันธ์ 2563  6.16 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang  
21 กุมภาพันธ์ 2563  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)  
24 กุมภาพันธ์ 2563  สายชั้นรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมคนดีศรีอัสสัมให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม Assumption College Lampang  
27 กุมภาพันธ์ 2563  พิธีการส่ง-รับกองลกเสือและปิดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ (สนามรัชตสมโภช)  
28 กุมภาพันธ์ 2563  6.8 กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ Assumption College Lampang  
28 กุมภาพันธ์ 2563  สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (C) Assumption College Lampang  
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C) Assumption College Lampang  
28 กุมภาพันธ์ 2563  มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4,5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
28 กุมภาพันธ์ 2563  ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  6.8กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ.32  
1 มีนาคม 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน. ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ครั้ง Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ครั้ง Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมตรวจสารเสพติด (C) Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง (C) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)  
3 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมร้องประสานเสียง (C) Assumption College Lampang  
9 มีนาคม 2563   Assumption College Lampang  
9 มีนาคม 2563   Assumption College Lampang  
12 มีนาคม 2563   Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2563   Assumption College Lampang  
19 มีนาคม 2563   Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563   Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563   Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)  
30 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมร้องประสานเสียง และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.6กิจกรรม รด.จิตอาสา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ.32  
31 มีนาคม 2563  6.7กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหารสื่อการสอนและชุดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ.32  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน. ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.6 กิจกรรมตรวจสารเสพติด Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรม/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ครั้ง Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ครั้ง Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทุกประเภทชนิดกีฬา Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมตรวจสารเสพติด และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2563  6.4กิจกรรมอบรมยุวชนรักษาดินแดน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ.32  
1 เมษายน 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานคณะกรรมการนักเรียน Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2563   Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2563   Assumption College Lampang  
3 เมษายน 2563   Assumption College Lampang  
8 เมษายน 2563  6.9กิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32  
10 เมษายน 2563  6.9กิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32  
17 เมษายน 2563  สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding class (C) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15