Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
17 ธันวาคม 2562  กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang  
19 ธันวาคม 2562  กิจกรรมการแลกของขวัญของนักเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา Assumption College Lampang  
20 ธันวาคม 2562  6.11ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร Assumption College Lampang  
20 ธันวาคม 2562  ดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019 Assumption College Lampang  
20 ธันวาคม 2562  การแข่งขันกอล์ฟรายการ U.S. Kids Malaysia World Golf Championship 2019 (วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562) ประเทศมาเลเซีย  
20 ธันวาคม 2562  ดำเนินการตามแผนงานการจัดกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต (D) ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ลานมรกต))  
31 ธันวาคม 2562  6.3กิจกรรมพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ.32  
1 มกราคม 2563  6.1กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 (Day camp) Assumption College Lampang  
1 มกราคม 2563  6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Assumption College Lampang  
1 มกราคม 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
2 มกราคม 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
2 มกราคม 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
2 มกราคม 2563  ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
2 มกราคม 2563  กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang  
3 มกราคม 2563  สรุปผลรางวัลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม (C) Assumption College Lampang  
6 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
6 มกราคม 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
6 มกราคม 2563  มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang  
6 มกราคม 2563  ชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่ งานวันเด็ก และวันครู อาคารอำนวยการหลุยส์มารี ห้องทำงานท่านผู้อำนวยการ  
6 มกราคม 2563  เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องงานวัน ACL CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
6 มกราคม 2563  กิจกรรมแนะแนวทักษะกีฬาฟุตบอล โดย สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
6 มกราคม 2563  ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแสดง กิจกรรมวัน Charity Night อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
7 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
7 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง  
7 มกราคม 2563  ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กิจกรรมวัน Charity Night อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
8 มกราคม 2563  ประขุมคณะกรรมการงานวันเด้ก อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
8 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
8 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง  
9 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
9 มกราคม 2563  เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็ก อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)  
9 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง  
10 มกราคม 2563  Big Cleaning Day Assumption College Lampang  
10 มกราคม 2563  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเด็ก วันครู Assumption College Lampang  
10 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
10 มกราคม 2563  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 Assumption College Lampang  
10 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง  
11 มกราคม 2563  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 Assumption College Lampang  
11 มกราคม 2563  การประกวด Mister & Miss Lively 2020ในงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดย 7sence film studio จ.เชียงใหม่  
11 มกราคม 2563  การแข่งขัน NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามที่ 2 ของฤดูกาล 2019 - 2020 สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
13 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
13 มกราคม 2563  เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องงานวัน ACL CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)  
13 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง  
14 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
14 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง  
15 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
15 มกราคม 2563  เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)  
15 มกราคม 2563  ประชุมฝ่ายการแสดง กิจกรรม ACL Charity Night อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)  
15 มกราคม 2563  เรียนชี้แจงการจัดเตรียมงานของนักเรียน ม.6กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)  
15 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง  
16 มกราคม 2563  กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang  
16 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง  
17 มกราคม 2563  กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( Day camp ) Assumption College Lampang  
17 มกราคม 2563  ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562) Assumption College Lampang  
17 มกราคม 2563  รณรงค์หาเสียงเลิอก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  
17 มกราคม 2563  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.5 Assumption College Lampang  
17 มกราคม 2563  กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang  
17 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง  
18 มกราคม 2563  6.17 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Assumption College Lampang  
18 มกราคม 2563  ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.5 Assumption College Lampang  
18 มกราคม 2563  กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang  
20 มกราคม 2563  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง  
20 มกราคม 2563  บริษัทภายนอก มานำเสนอชุดเวทีและเครื่องเสียง กิจกรรมวัน ACL Charity Night Assumption College Lampang  
20 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง  
21 มกราคม 2563  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Assumption College Lampang  
21 มกราคม 2563  กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง  
21 มกราคม 2563  การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง  
22 มกราคม 2563  กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง  
23 มกราคม 2563  กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง  
24 มกราคม 2563  ACL MUSIC FESTIVAL 2019 Assumption College Lampang  
24 มกราคม 2563  แข่งขนกีฬาอัสสัมชัญคัพ ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอลแลับาสเกตบอล สนามกีฬา( สนามฟุตซอล)  
24 มกราคม 2563  กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C) Assumption College Lampang  
24 มกราคม 2563  กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง  
25 มกราคม 2563  การแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” จ.อุดรธานี วันที่ 23-25 มกราคม 2563 จ.อุดรธานี  
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2563  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.1กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 (Day camp) Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2563  มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2563  มอบรางวัล กิจกรรม ธนาคารความดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
3 กุมภาพันธ์ 2563  6.8 กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ Assumption College Lampang  
3 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกมทบ.32 จังหวัดลำปาง  
6 กุมภาพันธ์ 2563  6.6 กิจกรรมวันปิดกองลูกเสือ Assumption College Lampang  
6 กุมภาพันธ์ 2563  การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลำปาง  
7 กุมภาพันธ์ 2563  ดำเนินงานกิจกรรม ACL Charity Night ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก) Assumption College Lampang  
8 กุมภาพันธ์ 2563  ดำเนินงานกิจกรรม ACL Charity Night ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สอง) Assumption College Lampang  
8 กุมภาพันธ์ 2563  การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Golf Junior Ranking 2019-2020 สนามที่ 6 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  
8 กุมภาพันธ์ 2563  การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) จ.น่าน  
8 กุมภาพันธ์ 2563  การแข่งขันเทควันโดรายการ CHIANGMAI OPEN กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สนามสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่  
10 กุมภาพันธ์ 2563  ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 2563  พิธีกราบบูรพาจาารย์ และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.4 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
12 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15