Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 กรกฎาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ โดยอิงจากกำหนดการกลางของคณิตศาสตร์สมาคมแห่งประเทศไทย อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.4)  
2 กรกฎาคม 2562  6.7 Assumption College Lampang  
2 กรกฎาคม 2562  รับหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) Assumption College Lampang  
2 กรกฎาคม 2562  รับหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) Assumption College Lampang  
4 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านหลักสะเต็มศึกษา Assumption College Lampang  
5 กรกฎาคม 2562  1.1. แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม Assumption College Lampang  
5 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
5 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
5 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
5 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
5 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบของแผนงาน Assumption College Lampang  
5 กรกฎาคม 2562  สำรวจนักเรียนที่สนใจ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ) ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)  
8 กรกฎาคม 2562  1.2. ปประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมชุมนุม Assumption College Lampang  
8 กรกฎาคม 2562  1. ขั้นวางแผน Assumption College Lampang  
8 กรกฎาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
8 กรกฎาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
8 กรกฎาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
8 กรกฎาคม 2562  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
8 กรกฎาคม 2562  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
8 กรกฎาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
8 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
8 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
9 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
9 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
9 กรกฎาคม 2562   Assumption College Lampang  
10 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
10 กรกฎาคม 2562  ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Assumption College Lampang  
11 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมรักการอ่านสัปดาห์นักบุญหลุยส์ Assumption College Lampang  
11 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
12 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
12 กรกฎาคม 2562  ประชุมคณะครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องภูมิผญ๋า)  
12 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang  
13 กรกฎาคม 2562  กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 Assumption College Lampang  
15 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
15 กรกฎาคม 2562  7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
15 กรกฎาคม 2562  พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น Assumption College Lampang  
15 กรกฎาคม 2562  5. ประชุมกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
15 กรกฎาคม 2562  ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA Assumption College Lampang  
15 กรกฎาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม และจัดทำปฏิทิน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.4)  
15 กรกฎาคม 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา อาคารศิลปะ(ห้องพักครูพละ)  
15 กรกฎาคม 2562  6.1โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang  
18 กรกฎาคม 2562  ส่งเสริมพัฒนาศัยกภาพครู Assumption College Lampang  
18 กรกฎาคม 2562  พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น Assumption College Lampang  
18 กรกฎาคม 2562  จัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
19 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
19 กรกฎาคม 2562  จัดกิจกรรมแข่งขันท่องบทอาขยานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
19 กรกฎาคม 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคารเซนต์ฟิลิป  
20 กรกฎาคม 2562  การแข่งขันมารยาทไทย จัดโดยธนาคารธนชาติ Assumption College Lampang  
20 กรกฎาคม 2562  พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น Assumption College Lampang  
20 กรกฎาคม 2562  ประชุมคณะครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา Assumption College Lampang  
22 กรกฎาคม 2562  สรุปและรายงานผลการดำเนินการ Assumption College Lampang  
22 กรกฎาคม 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
22 กรกฎาคม 2562  รับสมัคร โดยกรอกใบสมัครได้ที่ครูคณิตศาตร์ Assumption College Lampang  
22 กรกฎาคม 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารเซนต์ฟิลิป  
22 กรกฎาคม 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ อาคารเซนต์ฟิลิป  
23 กรกฎาคม 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang  
23 กรกฎาคม 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่สาระ อาคารเซนต์ฟิลิป  
24 กรกฎาคม 2562  วันภาษาไทย Assumption College Lampang  
24 กรกฎาคม 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Assumption College Lampang  
25 กรกฎาคม 2562  จัดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอน 8 หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 1.2. ปประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมชุมนุม Assumption College Lampang  
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
26 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา Assumption College Lampang  
26 กรกฎาคม 2562  4. จัดทำกรอบการดำเนินงาน กำหนดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง Assumption College Lampang  
26 กรกฎาคม 2562  ุ6.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA vvdAssumption College Lampang  
26 กรกฎาคม 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Assumption College Lampang  
26 กรกฎาคม 2562  วัดประเมินผลงานการแข่งขันของนักเรียน/วัดประเมินผลการจัดกิจกรรม Assumption College Lampang  
29 กรกฎาคม 2562  ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) Assumption College Lampang  
29 กรกฎาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
29 กรกฎาคม 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภาษาไทยไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  6.9 กิจกรรมการสอบ YCT Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  6.10 กิจกรรมการสอบ HSK Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.7 Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4 Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน Assumption College Lampang  
30 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน Assumption College Lampang  
31 กรกฎาคม 2562  นำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ (นำเสนอแบบปากเปล่า) Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  นำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ (นำเสนอแบบปากเปล่า) Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  กิจกรรม Morning Program ระยอง  
1 สิงหาคม 2562  6.14 กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาแนะแนวนักเรียนสายวิทย์-ศิลป์คำนวณ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
1 สิงหาคม 2562  ึ7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรม Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  6.5 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
1 สิงหาคม 2562  6.5 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการรักเป็น ปลอดภัย Assumption College Lampang  
2 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) Assumption College Lampang  
2 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
2 สิงหาคม 2562  6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น Assumption College Lampang  
5 สิงหาคม 2562  ประชุมผลการทดสอบสมถรรภาพของภาคเรียนที่ 1 Assumption College Lampang  
5 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
5 สิงหาคม 2562  สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
5 สิงหาคม 2562  สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน Assumption College Lampang  
5 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนสองพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
5 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5 ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ  
5 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  
5 สิงหาคม 2562  ติดต่อประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง Assumption College Lampang  
5 สิงหาคม 2562  ประชุมผลการทดสอบสมถรรภาพของภาคเรียนที่ 1 Assumption College Lampang  
6 สิงหาคม 2562  6.5 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน (English Speaking Test) Assumption College Lampang  
6 สิงหาคม 2562  กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20