Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานของกิจกรรมชุมนุม Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมชุมนุมประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับหน้าที่หลักดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของโครงการ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมแต้มรักการอ่านภาคเรียนที่ 2/2562 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  ึ7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติตามครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด ึ7.3 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติตามครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.4 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
31 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  ครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบประเมินทางจิตวิทยา Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง Assumption College Lampang  
1 มิถุนายน 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 มิถุนายน 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 มิถุนายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 มิถุนายน 2562  ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
2 มิถุนายน 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน Assumption College Lampang  
2 มิถุนายน 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน Assumption College Lampang  
2 มิถุนายน 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562   Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  ึ7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  7.รับการนิเทศ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน Assumption College Lampang  
3 มิถุนายน 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน Assumption College Lampang  
4 มิถุนายน 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
4 มิถุนายน 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
4 มิถุนายน 2562  นักศึกษาคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นม.6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
4 มิถุนายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)  
7 มิถุนายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)  
10 มิถุนายน 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ Assumption College Lampang  
11 มิถุนายน 2562  6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น Assumption College Lampang  
11 มิถุนายน 2562  อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
11 มิถุนายน 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
11 มิถุนายน 2562  ดำเนินการแข่งขันตามปฏิทิน (แต่ละระดับชั้นสามารถเลือกวันได้ตามความเหมาะสม) Assumption College Lampang  
12 มิถุนายน 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
13 มิถุนายน 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
13 มิถุนายน 2562  กิจกรรมวันไหว้ครู Assumption College Lampang  
14 มิถุนายน 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
14 มิถุนายน 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
14 มิถุนายน 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
14 มิถุนายน 2562  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
14 มิถุนายน 2562  ศึกษา ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน อาคารเซนต์ฟิลิป(ม.2/2)  
14 มิถุนายน 2562  ศึกษา ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน Assumption College Lampang  
15 มิถุนายน 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ Assumption College Lampang  
17 มิถุนายน 2562  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่การสรรสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคนิคการเขียนโครงร่างเบื้องต้น 2562” Assumption College Lampang  
17 มิถุนายน 2562  แข่งขันทักษะทางวิชาการ วาดภาพ ทดสอบหลักภาษา และการเขียนเรียงความ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
17 มิถุนายน 2562  สั่งซื้อบันทึกรักการอ่าน Assumption College Lampang  
17 มิถุนายน 2562  สั่งซื้อบันทกรักการอ่าน Assumption College Lampang  
18 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยนานาชาติStamfordมาแนะแนวการทำPotfolio นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
18 มิถุนายน 2562  แข่งขันทักษะทางวิชาการคัดลายมือ ท่องบทอาขยาน และแต่งคำประพันธ์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
21 มิถุนายน 2562  สิ้นสุด 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล Assumption College Lampang  
24 มิถุนายน 2562  แข่งขันแฟนพันธ์ุแท้สุนทรภู่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
25 มิถุนายน 2562  วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
26 มิถุนายน 2562  วันสุนทรภู่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
28 มิถุนายน 2562  สรุป และรายงานผลการแข่งขันให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม Assumption College Lampang  
29 มิถุนายน 2562  1.1. แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม Assumption College Lampang  
29 มิถุนายน 2562  กำหนดการ ค่าย Robot ป1-3 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ROBOT VS Ping-Pong Challenge Assumption College Lampang  
30 มิถุนายน 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบของแผนงาน Assumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ Assumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  4. จัดทำกรอบการดำเนินงาน กำหนดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง Assumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  ุ6.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA vvdAssumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA Assumption College Lampang  
1 กรกฎาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทย Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20