Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
16 พฤษภาคม 2562  ุ6.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.4 ประกวดความเรียงขั้นสูง Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.1กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.2กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.3 การประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.5 จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็ก Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ึ7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  7.3 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  7.4 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.2 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.1 โครงการรักเป็น ปลอดภัย Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.2 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการรักเป็น ปลอดภัย Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.2 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Morning Program (D) Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562   กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 1/2562 (C) Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม English/Chinese On Air (D) Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562   กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม English/Chinese On Air ภาคเรียนที่ 1/2562 (C) Assumption College Lampang  
17 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
18 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
20 พฤษภาคม 2562   1.แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน Assumption College Lampang  
20 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
20 พฤษภาคม 2562  6.3โครงการ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
20 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม Assumption College Lampang  
20 พฤษภาคม 2562  6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
20 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
20 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม และจัดทำปฏิทิน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/6)  
20 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/6)  
20 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
21 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
21 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
21 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม Assumption College Lampang  
21 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องภูมิผญ๋า)  
21 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.4)  
22 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
23 พฤษภาคม 2562  6.1กิจกรรมการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ Assumption College Lampang  
24 พฤษภาคม 2562   1.แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน Assumption College Lampang  
24 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
24 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม Assumption College Lampang  
24 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม Assumption College Lampang  
27 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
27 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R Assumption College Lampang  
27 พฤษภาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
27 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานของกิจกรรมชุมนุม Assumption College Lampang  
27 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมชุมนุมประจำปี Assumption College Lampang  
27 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับหน้าที่หลักดังนี้ Assumption College Lampang  
27 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
27 พฤษภาคม 2562  ครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบประเมินทางจิตวิทยา Assumption College Lampang  
28 พฤษภาคม 2562  6.2โครงการรักเป็น ปลอดภัย Assumption College Lampang  
28 พฤษภาคม 2562  ครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบประเมินทางจิตวิทยา Assumption College Lampang  
29 พฤษภาคม 2562  ครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบประเมินทางจิตวิทยา Assumption College Lampang  
30 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
30 พฤษภาคม 2562  ครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบประเมินทางจิตวิทยา Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  6.4โครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20