Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
15 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)  
15 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการโครงการ Happy Family Farm Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  6.5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนห้องเรียนดนตรี Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1............................. 2.2 ............................. Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ุ6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  Living Libraryระดับประถม Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร CEP Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.3 กิจกรรม ค่าย Robot Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ห้องสมุดเคลื่อนที่ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.4 กิจกรรมค่ายโอลิมปิก Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.7 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนกิจกรรมแนะแนว Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.2 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.3 กิจกรรมแปรรูปทางการเกษตร Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.4 การเพาะลี้ยงหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.2 งานจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  4. กำหนด กิจกรรม/โครงการ ที่จะ ดำเนินการ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  7. จัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  รับกำรนิเทศกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจำกสำนักผู้อำนวยกำรประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  8 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  9 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  1. ขั้นวางแผน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  1. ขั้นวางแผน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.2กิจกรรมห้องภูมิผญ๋ามีชีวิต Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ุ6.1 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.6การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.7การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.3 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.4 กิจกรรมสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.5 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกทางคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมในแต่ละห้องปฏิบัติการ 4 ระดับชั้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมในแต่ละห้องปฏิบัติการ 4 ระดับชั้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมในแต่ละห้องปฏิบัติการ 4 ระดับชั้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมในแต่ละห้องปฏิบัติการ 4 ระดับชั้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  กิจกรรม Morning Program Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม และจัดทำปฏิทิน Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาสมรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.2 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด)  
16 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามโครงการประจำปี Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2562  ุุุ6.1 กิจกรรมทดสอบการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20