Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนห้องเรียนดนตรี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ตารางเวลา จดหมาย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)  
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.5 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.กิจกรรม ACL Crossword Competition Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ึ7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ึ7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ึ7.3 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.4 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยและเขียนความเรียงขั้นสูง Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.4 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.3 กิจกรรมเขียนศัพท์ภาษาไทย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ACL Crossword Competition ( P ) Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมและวางแผน เพื่อมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานกตามแผนปฏิบัติประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรม ACL Crossword Competition Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.1. กิจกรรม Building global friendship through video conferencing Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ตารางเวลา จดหมาย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ตารางเวลา จดหมาย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการรักเป็น ปลอดภัย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ตารางเวลา จดหมาย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ตารางเวลา จดหมาย Assumption College Lampang  
5 พฤษภาคม 2562  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
5 พฤษภาคม 2562   6.ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
5 พฤษภาคม 2562  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
5 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการรักเป็น ปลอดภัย Assumption College Lampang  
10 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP Assumption College Lampang  
10 พฤษภาคม 2562  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR Assumption College Lampang  
12 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP Assumption College Lampang  
13 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.4 การจัดทำเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติม Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคม Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.5 การทดสอบระดับชาติ Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อ พัฒนาทักษะวิชาชีพตำมหน้าที่ปฏิบัติของ บุคลากรในหน่วยงาน Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562  7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  6.4 โครงการสอบมาตรฐานทักษะด้านดนตรีสำหรับนักเรียน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายใน Music and Dance Talent Competition (สาระดนตรี) Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20