Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.2การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมส่งเสริมกาารเรียนการสอนการงานอาชีพ (งานบ้าน งานประดิษฐ์ งานช่าง งานเกษตร) Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.6 การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชึพตามหน้าที่ปฎิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.4 กิจกรรมการบริการติดตามผล Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
1 พฤษภาคม 2562  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยและเขียนความเรียงขั้นสูง Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.4 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.5 ประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.6 ประกวดความเรียงขั้นสูง Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ุ6.7 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็ก Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ุ6.8 กิจกรรมทดสอบการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.10 กิจกรรมเขียนศัพท์ภาษาไทย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  1. ขั้นวางแผน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของโครงการ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.11 วางแผนจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.2กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของโครงการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.3 จัดระบบการเรียนการสอน ให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.4 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรที่สอนในโครงการให้ได้รับการพัฒนา Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.7 จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ STEM Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.5 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.6 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.8 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการเพิ่มพิเศษ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.10 จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ึ7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติตามครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ึ7.3 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติตามครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.4 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ุ6.11 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.12 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับมัธยม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  ุ6.14 กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.13 กิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาภายในประเทศ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 โครงการสอบมาตรฐานทักษะด้านดนตรีสำหรับนักเรียนภายใน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20