Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
31 พฤษภาคม 3105  สิ้นสุด 2.1สรุปรายงานประจำภาคเรียน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 3105  สิ้นสุด 2.2สรุปรายงานประจำปีการศึกษา Assumption College Lampang  
9 กรกฎาคม 3105  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
12 กรกฎาคม 3105  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
12 กรกฎาคม 3105  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 3105  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 3105  8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 3105  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 3105  สิ้นสุด 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
26 พฤศจิกายน 3105  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
29 พฤศจิกายน 3105  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 3106  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 3106  8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 3106  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 3106  สิ้นสุด 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3106  8.2ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 3106  สิ้นสุด 8.2ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.2การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.2การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.6การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.7การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.8ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆเช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 7.2กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานห้องสมุด Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  6.6 การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชึพตามหน้าที่ปฎิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  6.7การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20