Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมแต้มรักการอ่านภาคเรียนที่ 2/2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนห้องเรียนดนตรี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.6การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1.กิจกรรมส่งเสริมการออม Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2 กิจกรรมสรุปสารสนเทศการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.4 กิจกรรมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1. การวางแผนการบริหารและการพัฒนางานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2563  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2563  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
15 พฤษภาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang  
24 พฤษภาคม 2563  6.1กิจกรรมการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ Assumption College Lampang  
24 พฤษภาคม 2563  6.3โครงการ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
29 พฤษภาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
30 พฤษภาคม 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.1.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Assumption College Lampang  
30 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.1.1 กิจกรรม Morning Program Assumption College Lampang  
30 พฤษภาคม 2563  6.1.2 กิจกรรม English/Chinese On Air Assumption College Lampang  
30 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.1.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Assumption College Lampang  
30 พฤษภาคม 2563  6.4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  ุ6.11 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  6.12 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับมัธยม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  6.13 กิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาภายในประเทศ Assumption College Lampang  
31 พฤษภาคม 2563  ุ6.14 กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Assumption College Lampang  
26 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  2.1สรุปรายงานประจำภาคเรียน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  3.กำหนดคณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 3105  2.2สรุปรายงานประจำปีการศึกษา Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 3105  สิ้นสุด 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 3105  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 3105  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 3105  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 3105  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 3105  สิ้นสุด 3.กำหนดคณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 3105  สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 3105  สิ้นสุด 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 3105  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 3105  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  6.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  6.2การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  6.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  6.2การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  6.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  6.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 3105  6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 3105  7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 3105  6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 3105  6.6การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 3105  6.7การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 3105  7.2กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานห้องสมุด Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 3105  6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 3105  6.6 การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 3105  6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชึพตามหน้าที่ปฎิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน Assumption College Lampang  
14 พฤษภาคม 3105  7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 พฤษภาคม 3105  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20