Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4 การจัดทำเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติม Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)  
30 เมษายน 2563  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1. กิจกรรมการเรียนการสอน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการพิเศษ CEP Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการพิเศษ CEP Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการพิเศษ CEP Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.2. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร CEP Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1. กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร CEP Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.5. กิจกรรม Moral Lesson from daily life Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.4. กิจกรรมการเรียนรู้ห้องสมุด Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.5. กิจกรรม ACL Crossword Competition Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.6. กิจกรรม Building global friendship through video conferencing Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมส่งเสริมกาารเรียนการสอนการงานอาชีพ (งานบ้าน งานประดิษฐ์ งานช่าง งานเกษตร) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.3 กิจกรรม ค่าย Robot Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.4 กิจกรรมค่ายโอลิมปิก Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.6 การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชึพตามหน้าที่ปฎิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.7 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนกิจกรรมแนะแนว Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2 งานจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.4 กิจกรรมการบริการติดตามผล Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4. การสรุปยอดจำนวนกิจกรรมชุมนุมที่ตั้งขึ้นในแต่ละภาคเรียน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.5.การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุมและการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.6. การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1. การสำรวจกิจกรรมชุมนุมที่จะจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2. การจัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมชุมนุม Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.3. การจัดกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 - 2/2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  7. กำกับ ติดตามและนิเทสการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4.การประเมินผลการนิเทศในภาพรวมและการสำรวจความพึงพอใจต่อการนิเทศการเรียนการสอน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2. ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 - 2/2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.3. กำกับติดตามการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  10 นำสรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนำกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  10 นำสรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนำกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.5 การทดสอบระดับชาติ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อ พัฒนาทักษะวิชาชีพตำมหน้าที่ปฏิบัติของ บุคลากรในหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20