Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้องในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการเขียนศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็กในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้องในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็กในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม Morning Program (C) Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Morning Program และข้อเสนอแนะไปวางแผนนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม English/Chinese On Air (C) Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม English/Chinese On Air และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2563  ขั้นประเมิน Assumption College Lampang  
1 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
4 เมษายน 2563  ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA Assumption College Lampang  
5 เมษายน 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA Assumption College Lampang  
7 เมษายน 2563  6.8 กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับมัธยม Assumption College Lampang  
16 เมษายน 2563  6.4 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก Assumption College Lampang  
20 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
24 เมษายน 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานฝ่ายวิชาการ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4 โครงการสอบมาตรฐานทักษะด้านดนตรีสำหรับนักเรียน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2 กิจกรรมเวทีคนเก่ง (สาระทัศนศิลป์) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายใน Music and Dance Talent Competition (สาระดนตรี) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.4 กำกับติดตามสนับสนุนให้มี การจัดระบบ การวัดประเมินผลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนและครูผู้สอน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1.บริหารงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.3.กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมโดยใช้มาตรฐานภาษาอังกฤษ Cambridge Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2 กิจกรรมการบริการสนเทศ (Information Service) Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน............................................ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.2 กำกับติดตาม สนับสนุนให้มีการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.3 กำกับติดตาม สนับสนุนให้มีการจัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพือยกระดับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.6 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การแนะแนวการศึกษาต่อ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.7 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.8 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.9งานธุรการฝ่ายวิชาการ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.10 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานหลักสูตรและการสอน Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20