Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
31 มีนาคม 2563  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.1 กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  ุ6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  ุ6.3 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.1.กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคม Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่1 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 2 ครั้ง Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน............................................ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.1 กิจกรรม Morning Program Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนครั้งที่1 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.2 กิจกรรม English/Chinese On Air Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  3.กำหนดคณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ในปีการศึกษาต่อไป อาคารเซนต์หลุยส์(ป.1/6)  
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
31 มีนาคม 2563  ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยและเขียนความเรียงขั้นสูง Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.4 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.5 ประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.6 ประกวดความเรียงขั้นสูง Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  ุ6.7 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็ก Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  ุ6.8 กิจกรรมทดสอบการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.10 กิจกรรมเขียนศัพท์ภาษาไทย Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.2กิจกรรมห้องภูมิผญ๋ามีชีวิต Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ุ6.1 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.3 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  6.4 กิจกรรมสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.5 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกทางคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20