Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
14 กุมภาพันธ์ 2563  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
17 กุมภาพันธ์ 2563  สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานกิจกรรมสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/6)  
17 กุมภาพันธ์ 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
19 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang  
20 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang  
24 กุมภาพันธ์ 2563  7.2 กำกับติดตามนิเทศตามแผนงานการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย Assumption College Lampang  
24 กุมภาพันธ์ 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 2 Assumption College Lampang  
24 กุมภาพันธ์ 2563  7.2 กำกับติดตามนิเทศตามแผนงานการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย Assumption College Lampang  
24 กุมภาพันธ์ 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
24 กุมภาพันธ์ 2563  อบรมการใช้Samsung. E-board อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.4/1)  
25 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมสู่อ้อมกอด ถอดผ้าเอี๊อม ปีการศึกษา 2562 อาคารเซนต์หลุยส์  
27 กุมภาพันธ์ 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
28 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรที่สอนในโครงการให้ได้รับการพัฒนา Assumption College Lampang  
28 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.รับการนิเทศ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
28 กุมภาพันธ์ 2563  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษาต่อไป อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.4)  
28 กุมภาพันธ์ 2563  สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมทดสอบการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน Assumption College Lampang  
28 กุมภาพันธ์ 2563  สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน Assumption College Lampang  
28 กุมภาพันธ์ 2563  6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
28 กุมภาพันธ์ 2563  6.3 สำรวจข้อมูลเรื่องเพศศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ Assumption College Lampang  
28 กุมภาพันธ์ 2563  6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน Assumption College Lampang  
29 กุมภาพันธ์ 2563  สอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  7 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  7 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2563  สอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
2 มีนาคม 2563  7.กำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการรักเป็น ปลอดภัย Assumption College Lampang  
3 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang  
3 มีนาคม 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 Assumption College Lampang  
4 มีนาคม 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 Assumption College Lampang  
4 มีนาคม 2563  สอบ NT ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
5 มีนาคม 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang  
6 มีนาคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
6 มีนาคม 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 Assumption College Lampang  
7 มีนาคม 2563  6.2.การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations Assumption College Lampang  
7 มีนาคม 2563  6.2.การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations Assumption College Lampang  
7 มีนาคม 2563  6.9 กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Assumption College Lampang  
9 มีนาคม 2563  ค่ายพัฒนาภาษาช่วงปิดเทอม Y2L October Camp Assumption College Lampang  
10 มีนาคม 2563  6.4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน Cambridge Assumption College Lampang  
10 มีนาคม 2563  6.8 กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับมัธยม Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2563  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2563  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2563  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2563  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2563  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2563  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2563  สิ้นสุด นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2563  6.9 กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Assumption College Lampang  
17 มีนาคม 2563  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang  
17 มีนาคม 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
19 มีนาคม 2563  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
20 มีนาคม 2563  ค่ายพัฒนาภาษาช่วงปิดเทอม Y2L March Camp 2019 Assumption College Lampang  
23 มีนาคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
23 มีนาคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
27 มีนาคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.4 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ึ7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่ Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการ Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของโครงการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3 จัดระบบการเรียนการสอน ให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  6.5 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  6.6 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  6.7 จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ STEM Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.8 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการเพิ่มพิเศษ Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.10 จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.11 วางแผนจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องพักครู ม.2)  
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน Assumption College Lampang  
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1............................. 2.2 ............................. Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
31 มีนาคม 2563  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20