Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
11 ธันวาคม 2562  สัปดาห์สิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang  
12 ธันวาคม 2562  สัปดาห์สิทธิมนุษยชน ตึกเซนต์ฟิลิป  
12 ธันวาคม 2562  กิจกรรมสิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang  
12 ธันวาคม 2562  สัปดาห์สิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang  
13 ธันวาคม 2562  กิจกรรมสิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang  
13 ธันวาคม 2562  สรุปการดำเนินงาน Assumption College Lampang  
13 ธันวาคม 2562  สัปดาห์สิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang  
16 ธันวาคม 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
16 ธันวาคม 2562  ประชุมครูสรุปงาน Assumption College Lampang  
16 ธันวาคม 2562  ดำเนินกิจกรรมเขียนศัพท์ภาษาไทยของนักเรียน Assumption College Lampang  
18 ธันวาคม 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
19 ธันวาคม 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
22 ธันวาคม 2562  กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL Assumption College Lampang  
23 ธันวาคม 2562  กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL Assumption College Lampang  
23 ธันวาคม 2562  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย  
23 ธันวาคม 2562  ประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
23 ธันวาคม 2562  ประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
24 ธันวาคม 2562  ส่งแบบสรุปบันทึกการอ่านให้บริษัทนานมีบุ๊คส์เพื่อจัดทำใบประกาศให้นักเรียน Assumption College Lampang  
24 ธันวาคม 2562  ส่งแบบสรุปบันทึกการอ่านให้บริษัทนานมีบุ๊คส์เพื่อจัดทำใบประกาศให้นักเรียน Assumption College Lampang  
24 ธันวาคม 2562  กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL Assumption College Lampang  
24 ธันวาคม 2562  ส่งแบบสรุปบันทึกการอ่านให้บริษัทนานมีบุ๊คส์เพื่อจัดทำใบประกาศให้นักเรียน Assumption College Lampang  
24 ธันวาคม 2562  ส่งแบบสรุปบันทึกการอ่านให้บริษัทนานมีบุ๊คส์เพื่อจัดทำใบประกาศให้นักเรียน Assumption College Lampang  
1 มกราคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 มกราคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 มกราคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 มกราคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
1 มกราคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
2 มกราคม 2563  7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
2 มกราคม 2563  6.ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR Assumption College Lampang  
2 มกราคม 2563  6.ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR Assumption College Lampang  
2 มกราคม 2563  6.5 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR Assumption College Lampang  
4 มกราคม 2563  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมครอสเวริด์ ซูโดกู เอแมท และคำคมแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต  
5 มกราคม 2563  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมครอสเวริด์ ซูโดกู เอแมท และคำคมแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต  
6 มกราคม 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 Assumption College Lampang  
6 มกราคม 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ Assumption College Lampang  
6 มกราคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็ก Assumption College Lampang  
6 มกราคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็ก Assumption College Lampang  
6 มกราคม 2563  กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
7 มกราคม 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 Assumption College Lampang  
7 มกราคม 2563  กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
8 มกราคม 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 Assumption College Lampang  
8 มกราคม 2563  กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
9 มกราคม 2563  6.3กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL Assumption College Lampang  
9 มกราคม 2563  กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
10 มกราคม 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 Assumption College Lampang  
10 มกราคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมเขียนศัพท์ภาษาไทยของนักเรียน Assumption College Lampang  
10 มกราคม 2563  กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ ้บ้านแม่หมีใน  
10 มกราคม 2563  กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ บ้านแม่หมีใน  
10 มกราคม 2563  กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
13 มกราคม 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
13 มกราคม 2563  การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA) Assumption College Lampang  
14 มกราคม 2563  การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA) Assumption College Lampang  
15 มกราคม 2563  สิ้นสุด 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
15 มกราคม 2563  กำหนดการพิธีเปิดศูนย์การสอนภาษาจีนและกิจกรรมวันตรุษจีน อาคารอำนวยการหลุยส์มารี  
15 มกราคม 2563  นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
17 มกราคม 2563  6.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน (วันตรุษจีน) Assumption College Lampang  
20 มกราคม 2563  7 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR Assumption College Lampang  
20 มกราคม 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
21 มกราคม 2563  6.4โครงการสิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang  
23 มกราคม 2563  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ4 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
23 มกราคม 2563  การแข่งขันทักษะภาษาจีนและร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนมัธยมวิทยา  
24 มกราคม 2563  งานวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
25 มกราคม 2563  CEP Educational Trip Primary 5-Secondary 3 Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai  
26 มกราคม 2563  CEP Educational Trip Primary 5-Secondary 3 Queen Sirikit Botanical Garden, Chiangmai  
29 มกราคม 2563  CEP Educational Trip Primary 1-4 Lampang  
31 มกราคม 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2563  6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน โครงการอบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR Assumption College Lampang  
1 กุมภาพันธ์ 2563  ขั้นดำเนินการ Assumption College Lampang  
1 กุมภาพันธ์ 2563  สอบ O-Net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
2 กุมภาพันธ์ 2563  6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
2 กุมภาพันธ์ 2563  6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
2 กุมภาพันธ์ 2563  สอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
3 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
3 กุมภาพันธ์ 2563  6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
3 กุมภาพันธ์ 2563  6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน Assumption College Lampang  
3 กุมภาพันธ์ 2563  7 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
3 กุมภาพันธ์ 2563  6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
3 กุมภาพันธ์ 2563  6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน Assumption College Lampang  
3 กุมภาพันธ์ 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
4 กุมภาพันธ์ 2563  นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกแนวคิดสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  
5 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
6 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
10 กุมภาพันธ์ 2563  7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
10 กุมภาพันธ์ 2563  7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
10 กุมภาพันธ์ 2563  8.1. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
10 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
11 กุมภาพันธ์ 2563   Assumption College Lampang  
13 กุมภาพันธ์ 2563  สอบการ RT ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang  
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20