Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
25 ตุลาคม 2562  ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Assumption College Lampang  
25 ตุลาคม 2562  ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Assumption College Lampang  
28 ตุลาคม 2562  กิจกรรมห้องภูมิผญ๋ามีชีวิต Assumption College Lampang  
28 ตุลาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
28 ตุลาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
28 ตุลาคม 2562  เตรียมพร้อมและนัดหมายนักเรียน Assumption College Lampang  
29 ตุลาคม 2562  บริหารงานกลุ่มสาระสังคม Assumption College Lampang  
30 ตุลาคม 2562  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Assumption College Lampang  
30 ตุลาคม 2562  วางแผนการจัดสัปดาห์สิทธิมนุษยชน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องภูมิผญ๋า)  
31 ตุลาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang  
31 ตุลาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
31 ตุลาคม 2562  ทบทวนการดำเนินงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องภูมิผญ๋า)  
1 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมแต้มรักการอ่านภาคเรียนที่ 2/2562 Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  6.10 กิจกรรมการรับรองครูและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ (ใช้งบ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ) Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  เตรียมพร้อมและนัดหมายนักเรียน อบรบ / ทดสอบ / สรุปผล Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Assumption College Lampang  
1 พฤศจิกายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Assumption College Lampang  
2 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิค Assumption College Lampang  
2 พฤศจิกายน 2562  รับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 Assumption College Lampang  
3 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมการเรียนภาษาสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น Y2L Class(นักเรียนอนุบาล 2-3) Assumption College Lampang  
4 พฤศจิกายน 2562  ดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน Assumption College Lampang  
4 พฤศจิกายน 2562  ทำจดหมายขออนุมัติ Assumption College Lampang  
4 พฤศจิกายน 2562  ดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพ Assumption College Lampang  
4 พฤศจิกายน 2562  ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน Assumption College Lampang  
4 พฤศจิกายน 2562  ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
5 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ Assumption College Lampang  
5 พฤศจิกายน 2562  การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ(ทดสอบสมรรถภาพ/สรุปผล) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
6 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ ณ เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี  
6 พฤศจิกายน 2562  ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
7 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ Assumption College Lampang  
7 พฤศจิกายน 2562  ดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพและสรุปผล Assumption College Lampang  
7 พฤศจิกายน 2562  ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
8 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ Assumption College Lampang  
8 พฤศจิกายน 2562  ประชุมวางแผน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องภูมิผญ๋า)  
8 พฤศจิกายน 2562  ทดสอบและสรุปผลโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
8 พฤศจิกายน 2562  อบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพและสรุปผล Assumption College Lampang  
8 พฤศจิกายน 2562  ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
9 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ Assumption College Lampang  
10 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ Assumption College Lampang  
10 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมการเรียนเพื่อติวสอบวัดผลภาษาอังกฤษ TOELF Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  การรับรองครูและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  ทำคำสั่งแต่งตั้ง Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็ก Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็ก Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
11 พฤศจิกายน 2562  ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang  
12 พฤศจิกายน 2562  การรับรองครูและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์วันที่2 Assumption College Lampang  
12 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ Assumption College Lampang  
13 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
13 พฤศจิกายน 2562  เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
15 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
15 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
15 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
15 พฤศจิกายน 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA Assumption College Lampang  
15 พฤศจิกายน 2562  การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 (ทดสอบสมรรถภาพ/สรุปผล) อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
16 พฤศจิกายน 2562  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส จังหวัดลำปาง ช่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง  
17 พฤศจิกายน 2562  โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาาสตร์ TEDET Assumption College Lampang  
18 พฤศจิกายน 2562  นำเสนอผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang  
18 พฤศจิกายน 2562  ประชุมเตรียมความพร้อม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องภูมิผญ๋า)  
18 พฤศจิกายน 2562  ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang  
20 พฤศจิกายน 2562  ประสานงาน Assumption College Lampang  
21 พฤศจิกายน 2562  การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือก Assumption College Lampang  
22 พฤศจิกายน 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ Assumption College Lampang  
22 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันหนังสั้น Assumption College Lampang  
22 พฤศจิกายน 2562  การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือก Assumption College Lampang  
22 พฤศจิกายน 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ Assumption College Lampang  
22 พฤศจิกายน 2562  สอบ Pre O-NET (TCASter MOCK EXAM) Assumption College Lampang  
23 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE Assumption College Lampang  
24 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE Assumption College Lampang  
24 พฤศจิกายน 2562  กิจกการสอบYCT Assumption College Lampang  
24 พฤศจิกายน 2562  ดำเนินการพานักเรียนไปสอบแข่งขัน โดยครูผู้รับผิดชอบ Assumption College Lampang  
25 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE Assumption College Lampang  
25 พฤศจิกายน 2562  เตรียมความพร้อมของกิจกรรม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องภูมิผญ๋า)  
25 พฤศจิกายน 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ ( Assumption College Lampang  
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
26 พฤศจิกายน 2562   Assumption College Lampang  
27 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร ประจำปี 2562 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
29 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang  
29 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang  
29 พฤศจิกายน 2562  6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน โครงการรัก เป็นปลอดภัย Assumption College Lampang  
30 พฤศจิกายน 2562  6.10 กิจกรรมการรับรองครูและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ (ใช้งบ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ) Assumption College Lampang  
30 พฤศจิกายน 2562   Assumption College Lampang  
1 ธันวาคม 2562  กิจกรรมสอบ HSK Assumption College Lampang  
2 ธันวาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ อัสสัมชัญลำปาง  
2 ธันวาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Assumption College Lampang  
2 ธันวาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ Assumption College Lampang  
2 ธันวาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ Assumption College Lampang  
3 ธันวาคม 2562  6.4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน Cambridge Assumption College Lampang  
6 ธันวาคม 2562  ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Assumption College Lampang  
9 ธันวาคม 2562  สถานที่ในการทำกิจกรรม ตึกเซนต์ฟิลิป  
11 ธันวาคม 2562  สัปดาห์สิทธิมนุษยชน ตึกเซนต์ฟิลิป  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20